KGB-termien sanasto

Agentti-provokaattori - eräiden kapitalististen maiden salaisten palvelujen agentti (esim. Saksan Liittotasavalta, USA), joka yllyttää näiden palvelujen käskystä vallankumouksellisia ja muita edistyksellisiä ja ryhmiä ja niiden sanottajia sellaisiin toimenpiteisiin, joiden tulee johtaa näiden järjestöjen (ryhmien ) heikentymiseen, tuhoutumiseen, osanottajien kompromettoitumiseen tai pidätykseen jne. Päämääriensä saavuttamiseksi agentti-provokaattorit turvautuvat mitä erilaisimpiin keinoihin: kiristykseen, ostamiseen ym.

Aktiiviset toimenpiteet - kts. Toimenpiteet aktiiviset

Anonyymi neuvostovastainen dokumentti - kirje, esite, lentolehtinen ja muut sisällöltään neuvostovastaiset dokumentit, jotka on valmistanut henkilö tai henkilöryhmä, joka salaa tekijyytensä ja pyrkii siten välttämään edesvastuuseen joutumisen. Anonyymien neuvostovastaisten dokumenttien tekijyyden salaaminen ilmenee siinä, että joko dokumentin alta puuttuu allekirjoitus kokonaan tai se on allekirjoitettu väärällä (konkreettisen henkilön tai järjestön ) nimellä. Anonyymien neuvostovastaisten dokumenttien valmistaminen ja levittäminen on eräs keino toteuttaa neuvostovastaista agitaatiota ja propagandaa, johon turvautuvat neuvostovastaiset ainekset maan sisällä sekä kapitalististen maiden tiedustelupalvelut ja ulkomaiset neuvostovastaiset järjestöt

Neuvostovastainen agitaatio ja propaganda - yksi vastustajan tuholaistoiminnan muodoista, joka sisältyy neuvostovastaisen aatteiden ja katsomusten levittämiseen kaikin tavoin neuvostovallan horjuttamisen tai heikentämisen tarkoituksessa. Neuvostovastainen agitaatio ja propaganda voi ilmetä myöskin kehotuksissa erillisten erityisen vaarallisten valtiollisten rikosten suorittamiseen tai neuvostolaista yhteiskunnallista ja valtiollista järjestystä parjaavien sepustusten levittämiseen vihamielisessä tarkoituksessa. Neuvostovastaisen agitaation ja propagandan muodostavat myös toimet, jotka koostuvat sisällöltään vihamielisen kirjallisuuden levittämisestä tai tuottamisesta tai säilyttämisestä neuvostovastaisessa tarkoituksessa. Neuvostovastaisesta agitaatiosta ja propagandasta edellytetään rikosoikeudellinen vastuu Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälässä 70. 70. Yhteiskunnallisen vaarallisuuden asteesta riippuen neuvostovastaisen agitaation ja propagandan tunnusmerkit jakautuvat kahteen lajiin: yksinkertainen (luokittelevien tunnusmerkkien puuttuessa), jota edellyttää Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälä 70 osa I, ja luokiteltu (neuvostovastaisen agitaation ja propagandan tekeminen henkilön taholta, joka on aiemmin tuomittu jostain erityisen vaarallisesta valtiollisesta rikoksesta, tai neuvostovastaisen agitaation ja propagandan tekeminen sota-aikana), jota edellyttää Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälä. 70. osa 2. Objektiivisilta tunnusmerkeiltään neuvostovastainen agitaatio ja propaganda muistuttaa eräitä muita rikoksia (esimerkiksi rikkomalla kansallista ja rodullista tasa-arvoa, levittämällä tietoisesti valheellisia neuvostolaista yhteiskunnallista ja valtiollista järjestystä parjaavia sepustuksia, häpäisemällä SNTL:n valtiollista vaakunaa tai lippua jne ). Perusero neuvostovastaisen agitaation ja propagandan sekä mainittujen rikosten välillä on tarkoituksessa, johon syyllinen pyrkii tehdessään asianomaisen teon. Rikosoikeudellinen vastuu neuvostovastaista agitaatiosta ja propagandasta astuu voimaan vain siinä tapauksessa, että syyllinen on toiminut neuvostovastaisessa tarkoituksessa - horjuttaakseen tai heikentääkseen neuvostovaltaa. Tämän tarkoituksen puuttuessa syyllisen teot muodostavat toisen, ei erityisen vaarallisen valtiollisen rikoksen tunnusmerkit. SNTL:n täysistunto selvitti Asetuksessaan 7. heinäkuuta 1971, että kirjeiden, asiakirjojen ja muiden aineistojen ja teosten lähettäminen erilaisille ulkovaltojen kansainvälisille järjestöille, näiden järjestöjen virkamiehille, ulkovaltojen valtiollisille toimihenkilöille tai muille henkiöille, sekä lehdistölle, radiolle ja televisiolle, jotka sisältävät tietoisesti valheellisia neuvostolaista yhteiskunnallista ja valtiollista järjestystä parjaavia sepustuksia ilman tarkoitusta horjuttaa tai heikentää neuvostovaltaa tai rikkoa kansallista ja rodullista tasa-arvoa, tulee luokitella Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälään 190. Kirjallisuuden ja muiden asiakirjojen lähettämien mainittuihin osoitteisiin tarkoituksella kiihottaa kansallista ja rodullista vihaa ilman tarkoitusta horjuttaa tai heikentää neuvostovaltaa. tulee luokitella Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälään. 74.

Neuvostovastainen kirjallisuus - kirjat, esitteet, lentolehtiset, päiväkirjat ja muut kirjalliset tai graafiset aineistot, jotka sisältävät neuvostovastaisia aatteita tai katsomuksia. Rikoslaki (Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälä. 70) säätää rikosvastuun neuvostovastaisen kirjallisuuden levittämisestä, valmistamisesta tai säilyttämisestä tarkoituksella horjuttaa tai heikentää neuvostovaltaa. Neuvostovastaisen kirjallisuuden levittämisellä tarkoitetaan kaikkia keinoja tutustuttaa muut henkilöt tähän kirjallisuuteen. Neuvostovastaisen kirjallisuuden valmistamisena pidetään neuvostovastaisia aatteita sisältävän teoksen laatimista, neuvostovastaisten aineistojen toimittamista tai niiden monistamista. Neuvostovastaisen kirjallisuuden säilyttäminen ilmenee sellaisten kirjallisten tai graafisten aineistojen säilyttämisessä tai eteenpäin levittämisessä, joiden neuvostovastainen suuntaus on henkilön tiedossa.

Neuvostovastainen järjestö - edeltävästi järjestäytynyt, pysyvä kahden tai useamman henkilön ryhmä, joka on perustettu yhden tai useamman erityisen vaarallisen valtiollisen rikoksen suorittamiseksi. Neuvostovastaisen järjestön organisoituneisuus ilmenee järjestön toimintasuunnitelmien laatimisessa, sen osanottajien funktioiden ja roolien jakamisessa jne. Neuvostovastaisen järjestön pysyvyys ilmenee siinä, että se perustetaan säännöllisesti useiden rikosten toteuttamiseksi. Yhden vaarallisen valtiollisen rikoksen toteuttamisen tapauksessa neuvostovastaisen järjestön pysyvyyttä voi osoittaa tämän rikoksen huolellisuus ja valmistelun pitkäaikaisuus. Neuvostovastaisia järjestöjä voidaan perustaa minkä tahansa Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälissä. 61 - 71 mainittujen erityisen vaarallisten valtiollisten rikosten suorittamisen tarkoituksessa. Neuvostovastainen järjestö on kaikkein vaarallisin valtiollisten rikosten toteuttamisen tarkoituksessa perustetun rikollisen yhdistymän muoto Tällaisten järjestöjen suuri yhteiskunnallinen vaara määräytyy ennen kaikkea siitä, että sen osanottajien suorittamat rikokset on suunnattu ennen kaikkea Neuvostovaltion taloudellista ja poliittista perustaa sekä ulkoista turvallisuutta vastaan. Neuvostovastaisen järjestön jäsenten suorittamat rikokset valmistellaan huolellisesti ja velvollisuuksien jakaminen heidän välillään helpottaa rikosten suorittamista, heidän aseittensa, jälkiensä kätkemistä jne. Neuvostovastaisten järjestöjen perustaminen on maassamme nykyään varsin harvinainen ilmiö, ja kuitenkin tämän rikollisen toiminnan muodon suuri yhteiskunnallinen vaarallisuus edellyttää paitsi tehokkaiden toimenpiteisiin ryhtymistä sen ehkäisemiksi myös ankarien rangaistussanktioiden käyttämistä neuvostovastaisten järjestöjen osanottajiin.

Neuvostovastaiset radioasemat - laajalti lähettäviä radioasemia, joita imperialistiset valtiot, emigrantti- ja muut ulkomaiset neuvostovastaiset järjestöt käyttävät vihollispropagandan tekemiseen ja ideologisten tihutöiden toteuttamiseen sosialististen maiden väestöä vastaan. Neuvostovastaiset radioasemat jakautuvat virallisiin, jotka lähettävät virallisten hallituslaitosten nimissä (”Amerikan ääni”, BBC, ”Saksan aalto” jne) sekä epävirallisiin, jotka muodollisesti eivät ole yhteydessä valtiollisiin laitoksiin ja jotka lähettävät emigrantti- tai muiden neuvostovastaisten organisaatioiden nimissä (”Vapaa Eurooppa” ym.). Epäviralliset neuvostovastaiset radioasemat toimivat imperialististen valtioiden tiedustelupalvelujen rahoittamina, pääasiassa Amerikan tiedustelupalvelun, ja erikoistuvat ”harmaan” ja ”mustan” propagandan tekemiseen. Neuvostovastaisia radioasemia, pääasiassa epävirallisia, käytetään laajalti imperialististen tiedustelupalvelujen toimesta salakielisten ohjeiden ja määräysten lähettämiseen niiden agenttiverkolle sosialististen maiden alueella.

Neuvostovastaiset emigranttijärjestöt - Neuvostoliiton alueelta muuttaneiden ihmisten ulkomaisia järjestöjä, jotka asenoituvat Neuvostoliittoon vihamielisesti. Monet niistä juontuvat valkoemigranttien neuvostovastaisiin järjestöihin, pyrkivät samoihin päämääriin - Neuvostovallan kaatamiseen ja kapitalismin restauraatioon. Niitä käyttävät hyväkseen imperialistiset valtiot aseena ja peitteenä toiminnalleen Neuvostoliittoa vastaan.
Suuren isänmaallisen sodan aikana ja jälkeen syntyneillä neuvostovastaisilla emigranttijärjestöillä ei ollut koskaan sosiaalista tukea tai poliittista kannatusta Neuvostoliitossa, vaikka monet niistä nimittävät itseään riippumattomiksi poliittisiksi järjestöiksi: ”puolueiksi”, ”liitoiksi”, ”parlamenteiksi”, ”neuvostoiksi” jne. Vaatiessaan ”riippumattomiksi” ”poliittisiksi” järjestöiksi tunnustamista neuvostovastaiset emigranttijärjestöt kätkevät huolellisesti yhteytensä vastustajan turvallisuuspalveluihin, joita ne pyrkivät luomaan olemassaolonsa ensi päivistä lähtien.
Aktiivisinta tuholaistoimintaa Neuvostoliittoa vastaan käyvät ”Kansan työliitto”, ja eräät ulkomaiset neuvostovastaiset nationalistiset järjestöt. Ensimmäisinä sodanjälkeisinä vuosina aktiivista neuvostovastaista työtä teki myös ”Venäjän kansojen vapautuksen taisteluliitto” (VKVTL), ”Poliittisten emigranttien keskusliitto” (PEKL), ”Andrein lipun liitto” (ALL), ”Suvorovin liitto” ja eräät muut ulkomaiset neuvostovastaisen järjestöt. Neuvostovastaisten emigranttijärjestöjen johdossa ovat Amerikan, Englannin ja muiden kapitalististen maiden tiedustelupalvelujen agentit, jotka ovat saaneet erikoiskoulutuksen ja joilla on kokemusta tuholaistoiminnasta Neuvostoliittoa vastaan. Neuvostovastaiset emigranttijärjestöt ovat olemassa pääosin imperialististen tiedustelupalvelujen, propaganda- ja muun tuholaistoiminnan keskusten, suurten kapitalististen monopolien ja yksityisten firmojen tarjoamalla rahoituksella. Eräät neuvostovastaiset emigranttijärjestöt omistavat radioasemia tai lähettävät käyttäen niiden maiden radioasemia, joiden alueella ne toimivat, julkaisevat sanoma- ja aikakauslehtiä. Neuvostovastaisten emigranttijärjestöjen rooli tuholaistoiminnassa Neuvostoliittoa vastaan sisältyy siihen että: a) ne tarjoavat kapitalistisille tiedustelupalveille agenttikaadereita. Neuvostovastaisten emigranttijärjestöjen jäseniä käytetään myös ”Neuvostoliiton asiantuntijoina”, he työskentelevät propaganda- ym. tuholaistoimintakeskuksissa;
b) luovat tuholais-terroristisia ryhmiä, rangaistus-, suojelu- ja muita puolisotilaallisia ja sotilaallisia muodostelmia sodan varalta Neuvostoliittoa vastaan;
c) keräävät salaisia ja muita tietoja Neuvostoliitosta, jotka voivat kiinnostaa vastustajaa;
d) suorittavat Neuvostoliiton moraalis-poliittisen potentiaalin tuholaistekoihin suunnattua toimintaa (ideologisen tihutyön teot, neuvostovastaisen propagandan tekeminen, yritykset luoda neuvostovastainen maanalaisia verkostoja);
e) järjestävät ulkomailla vihamielisiä aktioita, jotka on suunnattu tuhoamaan Neuvostoliiton kansanvälinen auktoriteetti ja provokaatioita ulkomailla olevia Neuvostoliiton kansalaisia ja laitoksia vastaan,
f) avustavat imperialistisia tiedustelupalveluja värväämisen suorittamisessa neuvostokansalaisten parissa ja näiden taivuttamisessaan Isänmaan pettämiseen;
g) levittävät vihamielisyyttä Neuvostoliittoa kohtaan emigranttien keskuudessa ja suorittavat heidän joukossaan tuholaistoimintaa kapitalistisen valtion tiedustelupalvelun ja vastavakoilun käskystä. Lisäksi neuvostovastaisia emigranttijärjestöjä käytetään laajalti hyväksi peitteenä kapitalististen valtioiden tiedustelupalvelujen toimesta;
Neuvostovaltion menestyksellisen kehityksen sekä Neuvostoliiton propaganda- ja muiden elinten selvitystyön ansiosta neuvostovastaisten emigranttijärjestöjen osanottajat vakuuttuvat yhä enemmän Neuvostoliiton vastaisen taistelun perspektiivittömyydestä. Tämän seurauksena vahvistuu neuvostovastaisen emigraation jakautumisprosessi, sisäiset ja ulkoiset ristiriidat vahvistuvat.


Glasnost KGB:n elinten työssä - valtionturvallisuuden elinten aineistojen julkinen käyttö ratkaisemaan eräitä näiden elinten vastuualueeseen kuuluvia kysymyksiä (taistelu ideologisia tihutöitä vastaan, valtiollisten rikollisten etsintä ym). Glasnost KGB:n elinten työssä perustuu yhteiskunnan, puolue-, neuvosto-, yhteiskunnallisten organisaatioiden aktiivin ja yksityisten kansalaisten vetämiseen laajalti mukaan sekä joukkotiedotusvälineiden käyttämiseen. Glasnostin kehityksen KGB:n elinten työssä ei tule johtaa operatiivisen työn metodien konspiraation paljastumiseen. Glasnost ilmentää leniniläistä periaatetta massojen osallistumista KGB:n elinten työhön.

Desinformaatiotiedot - varta vasten valmistettuja tietoja, joita käytetään antamaan vastustajalla vääriä käsityksiä todellisuudesta, joiden perusteella se voi tehdä desinformoivalle osapuolelle edullisia päätöksiä; Desinformaatiotietoja kutsutaan lyhyyden vuoksi usein yksinkertaisesti desinformaatioksi. Desinformaatiotietoja käytetään paitsi varsinaisiin desinformaatiotarkoituksiin myös ratkaistaessa operatiivisia tehtäviä muilla metodeilla. Näissä tapauksissa desinformaatiotietoja käytetään valtionturvallisuuden operaatiotoimenpiteiden, voimien ja välineiden naamioimiseen sekä vaikuttamisen välineenä (suoritettaessa operatiivisia kokeita, joiden kuluessa vastustaja tutustuu ”salaisiin” aineistoihin, operatiivisten yhdistelmien toteuttamisessa, vastustajan voimien houkuttelemisessä epäedulliseen kohteeseen jne).

Desinformaatio operatiivinen 
1) operatiivisen toiminnan metodi, joka sisältyy siihen, että vastustajalle toimitetaan sellaisia etukäteen valmistettuja tietoja, jotka antavat hänellä väärän käsityksen vastavakoilun toiminnasta (suunnitelmista, keinoista jne) ja voivat saada vastustajan tekemään operatiiviselle toiminnalle edullisia päätöksiä;
2) luonteeltaan operatiiviset desinformaatiotiedot

Desinformointi - operatiivisen toiminnan metodi, joka sisältyy desinformointitietojen toimittaminen vastustajille tai kolmansille henkilöille heidän johtamisekseen harhaan.

Toiminta neuvostovastainen - kts. tuholaistoiminta

Tuholaistoiminta - poliittisen taistelun erikoismuoto, jota kapitalistiset valtiot, niiden tiedustelu- ja muut turvallisuuspalvelut, porvarilliset puolueet, tuholaispropagandakeskukset, kansainväliset neuvostovastaiset järjestöt, maan sisällä olevat vihamieliset ainekset käyvät tarkoituksella horjuttaa tai heikentää Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden, kommunististen ja työväenpuolueiden, kansallisen vapautusliikkeen perustaa järjestämällä ja suorittamalla salaisia poliittisia, ideologisia, taloudellisia, sotilaallisia, tiedustelu- ja muita aktioita. Imperialististen valtioiden taistelussa sosialismia vastaan niiden tuholaistoiminnan pääkohteen merkityksen saavat Neuvostoliiton poliittinen, sotilaallinen, taloudellinen, moraalinen, tieteellis-tekninen potentiaali, sosialististen maiden yhtenäisyys. Vastustajan tuholaistoiminnan perusmuodot määritellään Neuvostoliiton rikoslaissa määrittellyin erityisen vaarallisten valtiollisten rikosten tunnusmerkein.

Ideologinen tuholaistoiminta - eräs imperialististen valtioiden, niiden ideologisten ja propagandakeskusten tiedustelu- ja muiden salaisten palvelujen tuholaistoiminnan perusmuodoista, jotka edustavat agitaatio- ja propaganda- tai tiedustelu-organisatorisia toimia. Erityisvoimien ja -välinein toteutetut ja sosialisminvastaisiin tendensseihin, prosesseihin ja voimien inspiroimiseen, stimuloimiseen ja hyväksikäyttämiseen tähtäävät toimenpiteet ja operaatiot valtiollisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän jokaisessa erillisessä sosialistisessa maassa sekä sosialististen maiden yhtenäisyyden ja kansainyhteisön horjuttamiseksi tai heikentämiseksi. Ideologisten tihutöiden keskeinen terä on suunnattu Neuvostoliittoa vastaan - keskeistä päävoimaa, joka seisoo imperialismin ryöväyspyrkimysten tiellä. Imperialististen valtioiden kommunisminvastaiset keskukset ja tiedusteluelimet suorittavat ideologisia tihutöitä sosialistisia maita vastaan vihamielisen ideologisen ja poliittisen vaikutuksen muodossa tuholaispropagandan keinoin vaikuttamalla sosialististen maiden kansalaisiin (tuholaispropaganda) ja luomalla sosialistisen yhteiskunnan sisälle laittomia oppositioryhmiä ja järjestöjä, pystyttämällä ja kehittämällä niiden kanssa organisatorisia siteitä ja keskinäisiä toimia, taivuttamalla niitä tuholaistoiminnan toteuttamiseen sosialistista järjestelmää vastaan ja antamalla niille tähän välttämättömiä varoja (tiedustelu-organisatorinen neuvostovastainen toiminta). Nämä molemmat ideologisen tihutyön lajit ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.
Ideologisen tihutyön lopullinen päämäärä on pyrkimys likvidoida sosialististen maiden yhteiskunnallinen ja valtiollinen järjestelmä tai heikentää niitä niin, että ne osoittautuivat kyvyttömiksi vastustamaan imperialismin aseellista aggressiota.
Ideologinen tihutyö hyökkää sosialististen maiden yhteiskunnallisen elämän kaikkia alueita vastaan - ideologiaa, politiikkaa, taloutta, moraalia, lakia, kulttuuria, tiedettä. Kuitenkin vastustajan turvallisuuspalvelut alistavat sosialisminvastaisten tendenssien ja prosessien innoittaminen ja kiihottaminen kaikilla näillä alueilla poliittisille päämäärille - sosialistisen valtion horjuttamiselle ja heikentämiselle. Siksi jokaisessa ideologisessa tihutyössä on välttämätöntä paljastaa poliittiset tuholaispäämäärät, jotka usein naamioidaan huolellisesti. Ideologinen tihutyö on lainvastaista toimintaa, joka on yhteydessä sosialististen maiden sisäisiin asioihin puuttumiseen. Ideologisen tihutyön kärkevimmät ja vaarallisimmat teot voidaan luokitella neuvostovastaiseksi agitaatioksi ja propagandaksi, jos toimissa on Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälän. 70 edellyttämiä tunnusmerkkejä, sekä organisatoriseksi neuvostovastaiseksi toiminnaksi Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälän 72 edellyttämien tunnusmerkkien läsnä ollessa.
Ideologiset tihuteot ja operaatiot toteutetaan kiinteässä yhteistyössä poliittisen tiedustelun (vakoilun) kanssa, ne perustuvat hankittaviin ja poliittisen tiedustelun innoittamiin aineistoihin. Poliittinen tiedustelu suhteessa ideologiseen tihutyöhön täyttää tiedustelu-informaation hankkimisen funktiota.

Ulkomaiset neuvostovastaiset nationalistiset organisaatiot - Neuvostovastaisia nationalistisia organisaatioita, jotka kannattavat porvarillis- nationalistisia katsomuksia ja taistelevat niiden kansallisten alueitten erottamiseksi Neuvostoliitosta, joista näiden organisaatioiden osanottajat tulevat.
Luonteenomaista ulkomaisten neuvostovastaisten nationalististen organisaatioiden pomomiehille on pyrkimys kehittää yhteys vastustajan turvallisuuspalveluihin ja hankkia imperialististen valtioiden tuki. Tällaiset yhteydet he salaavat huolellisesti maailmalta, emigranttipiireiltä ja ulkomaisten neuvostovastaisten nationalististen organisaatioiden rivijäseniltä.
Ulkomaisten neuvostovastaisten nationalististen organisaatioiden pomomiesten pyrkimys valtaan ilmenee jo organisaatioiden nimissä. Niiden joukossa on ”parlamentteja”, ”hallituksia”, kaikkia mahdollisia ”neuvostoja”, ”lähetystöjä” jne, tällöin jokaisella kansallisuudella on jopa useita ”parlamentteja” ja ”edustuselimiä”. Tämä johtaa kärkeviin vastakkainasetteluihin, ulkomaisten neuvostovastaisten nationalististen organisaatioiden pomomiesten taisteluun oikeudesta edustaa koko kansallista emigraatiota. Ulkomaisten neuvostovastaisten nationalististen organisaatioiden rivijäsenten joukossa on paljon matalalla kehitystasolla olevia henkilöitä, jotka eivät tunne todellista tilannetta synnyinmaassa ja on siksi vedetty organisaatioon petoksen kautta. Imperialististen maiden hallitus- ja lainsäädäntöelimille, kuin myös YK:lle ja muille kansainvälisille organisaatioille osoitetuissa lausunnoissaan, vetoomuksissaan ja vaatimuksissaan sekä esiintymisissään, erilaisissa painotuotteissa ja radiolähetyksissä ulkomaisten neuvostovastaisten nationalististen organisaatioiden pomomiehet julistavat valheellista teesiä Neuvostoliiton kansallisten tasavaltojen väkivaltaisesta venäläistämisestä.
Viime vuosina ulkomaiset neuvostovastaiset nationalistiset organisaatiot ovat siirtäneet tuholaistoimintansa painopisteen ideologian alueelle suunnaten tällöin pääponnistukset kansallisen älymystöön ja nuorisoon tunkeutumiseen.
Suurmonopolit, aggressiivisimpien imperialististen maiden hallitsevat piirit, joiden tiedustelupalvelut käyttävät aktiivisesti hyväkseen ulkomaisia neuvostovastaisia nationalistisia organisaatioita tuholaistoiminnassa Neuvostoliittoa vastaan, sekä Vatikaani tukevat avoimesti porvarillisia nationalisteja näiden houresuunnitelmien kehittämisessä porvarillisen järjestelmän palauttamiseksi eräisiin kansallisiin neuvostotasavaltoihin.
Aktiivisinta tuholaistoimintaa Neuvostoliittoa vastaan toteuttaa ukrainalaiset, liettualaiset, latvialaiset, virolaiset, valkovenäläiset ja armenialaiset ulkomaiset neuvostovastaiset nationalistiset organisaatiot.

Vastustajan aatteellinen aseistariisunta - porvariston luokkaideologian kansanvastaisen olemuksen, taantumuksellisuuden, paikkansapitämättömyyden, valheellisuuden paljastaminen ja marxilais-leniniläisen ideologian ylivoimaisuuden, aidon tieteellisyyden, humaanisuuden osoittaminen.
Vastustajan aatteellisen aseistariisumisen organisoi Kommunistinen puolue ja sen johdolla Neuvostovaltion erityiset elimet ja yhteiskunnalliset organisaatiot. Se on tarkoitettu voittamaan konkreettisten henkilöiden tai erillisten ryhmien tajunnassa olevat sosialistiselle järjestelmälle vihamieliset aatteet ja katsomukset (neuvostovastaiset mielialat, porvarillinen nationalismi jne), joita imperialistiset valtiot ja neuvostovastaiset ainekset voivat käyttää hyväkseen poliittisessa taistelussa Neuvostoliittoa vastaan, heidän lähentämisekseen marxismi-leninismin ideologiaan. Vastustajan aatteellinen aseistariisunta toteutetaan toisaalta paljastamalla julkisesti antikommunististen aatteiden taantumuksellinen olemus ja valheellisuus, antikommunismin tunnuksella suoritetun käytännön neuvostovastaisen toiminnan kansanvastainen luonne ja toisaalta vaikuttamalla kasvatuksellisesti vihollisideologiaa kannattaviin henkilöihin. KGB:n elimet suorittaessaan toimenpiteitä vastustajan aatteelliseksi aseistariisumiseksi yhdessä puolue-elinten kanssa ja niiden välittömän johdon alaisena informoivat johtavia instansseja kaikista ideologisesti vahingollisista ilmauksista, laativat aineistoja neuvostovastaisten aatteiden ja katsomusten kantajien rikollisen toiminnan julkistamista paljastamista varten, järjestävät vastustajan entiset katsomuksensa hylänneiden näkyvien ideologien julkisia esiintymisiä, suorittavat poliittis-kasvatuksellista työtä neuvostovastaisesta toiminnasta tuomittujen henkilöiden kanssa, järjestävät hajotus työtä ideologisesti vahingollisten ryhmien osanottajien keskuudessa, toteuttavat ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä siinä kerrostumassa, josta nämä ryhmät värväävät jäsenensä.

Ideologinen tuholaistoiminta - kts. Tuholaistoiminta ideologinen

Ideologinen vaikuttaminen - Puolue-, neuvosto- ja valtiollisten organisaatioiden suorittamien toimenpiteiden kokonaisuus kommunistisen maailmankatsomuksen muodostamiselle erillisille väestöryhmille tai konkreettisille henkilöille neuvosotkansalaisten joukosta, ja ulkomaiden kansalaisille - oikean ja objektiivisen käsityksen neuvostotodellisuudesta.
Valtionturvallisuuden elinten toimintaan sovellettuna ideologisella vaikuttamisella ymmärretään operatiivisten työntekijöiden, agenttien, luottamushenkilöiden vaikutusta henkilöihin, jotka ovat operatiivisesti kiinnostavia heidän aatteellis-poliittiseksi uudelleenkasvattamisekseen Ideologista vaikuttamista käytetään laajasti ulkomaalaisten värväämisessä aatteellis-poliittisella pohjalla, KGB:n elinten ennaltaehkäisevässä työssä, agenttien kasvatusprosessissa, taistelussa vastustajan ideologisia tihutoimia vastaan jne.

USA:n tietotoimisto (USIA) - Yhdysvaltojen ulkopoliittisen propagandan pääelimenä USIA yhdessä CIA:n ja muiden tiedustelupalvelujen kanssa osallistuu Neuvostoliittoa ja muita sosialistisia maita, kansainvälistä kommunistista liikettä ja kansallista vapautusliikettä vastaan suunnatun tuholaispropagandan järjestämiseen ja suorittamiseen ja ideologisten tihutoimien toteuttamiseen.
USIA perustettiin 1953 autonomiseksi hallituksen agentuuriksi, jonka johtaja on Yhdysvaltojen presidentin alainen. Agentuurin poliittisen johdon toteuttamiseen ja propagandistisen suunnan määräämiseen osallistuu Yhdysvaltojen valtiosihteeri.
USIA:n keskusaparaatti koostuu kuudesta alueellisesta osastosta, jotka järjestävät tuholaispropagandan määrätyillä maantieteellisillä alueilla. Tihutöitä meidän maatamme vastaan järjestää Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maiden osasto. Lisäksi USIA:ssa on osastossa, jotka suunnittelevat ja arvioivat propagandan tehokkuutta sekä palveluja, jotka organisoivat propagandaa käyttäen elokuvaa, televisiota jne. Yksityishenkilöiden kanssa tehtävän yhteistyön osasto ylläpitää yhteyksiä peitekustantamoihin ja propaganda-agentteihin. CIA käyttää laajasti tätä osastoa.
Ulkomailla USIA:lla on USIS:in edustustoja 105 maan 222 kaupungissa. Sosialistisista maista USIA:n virallisia edustustoja on vain Jugoslaviassa. Neuvostoliittoon ja muihin sosialistisiin maihin USIA:n työntekijöitä lähetetään Amerikan lähetystöjen kulttuuriosastojen diplomaattivirkamiesten virkoihin.
Ulkomailla USIA julkaisee 88 aikakauslehteä ja 20 sanomalehteä (25 kielellä). USIA käytössä on 176 kirjastoa, 35 lukusalia ja 128 propagandakeskusta. Vuodessa ne julkaisevat lukijoille noin 2 miljoona kirjaa. Agentuurin kirjapalvelu tuottaa joka vuosi dokumentti- ja lyhytelokuvia ulkomaisille televisioille. USIA:n osastoilla ulkomailla on 200 elokuvakirjastoa 98 maassa. Jokaisessa elokuvakirjastossa on 100 - 500 elokuvaa vierailla kielillä. USIA:n radiojärjestelmä ”Amerikan ääni” lähettää 37 kielellä. USIA organisoi myös näyttelyjä ulkomailla, mm. Neuvostoliitossa.
USIA:n keskusapparaatin henkilöstö on noin kolme tuhatta ja ulkomaisen - noin yhdeksän tuhatta.

Muut tiedot (vakoilun kohteena) - kaikenlaiset tiedot, jotka eivät ole valtion- tai sotasalaisuuksia, joita kerätään kapitalististen tiedustelupalvelujen käskystä niiden käyttämiseksi Neuvostoliiton intressien tappioksi. Niitä voivat olla niin julkaistut kuin julkaisemattomatkin tiedot Neuvostoliiton politiikan, kansantalouden, puolustuksen, tieteen ja tekniikan eri puolista. Kapitalistiset tiedustelupalvelut käyttävät agenttiensa ja kaaderitiedustelijoittensa kautta kerättyjä muita tietoja pääasiassa valmistaakseen ja heittääkseen Neuvostoliittoon uusia agentteja, ideologisten tihutoimien tekemiseen sekä muiden vihamielisten aktien suunnittelua ja valmistelua varten Neuvostoliittoa vastaan. Lisäksi kapitalistiset tiedustelupalvelut etsivät muiden tietojen analyysin ja työstämisen kautta niistä tiedusteluinformaatiota.

Parjaava informaatio - tietoisesti vääriä, parjaavia tai häpäiseviä tietoja, jotka koskevat niin neuvostoliittolaista yhteiskunta- ja valtiojärjestelmää kokonaisuudessaan kuin valtiollisten tai yhteiskunnallisten elinten ja organisaatioiden toiminnan erillisiä puolia tai puolueen ja hallituksen elämää ja toimintaa. Parjaavan informaation levittäminen rikoksen tunnusmerkkien täyttyessä voi toimia perusteena syyllisen vetämiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen (esim. Venäjän Sosialistisen Federatiivisen neuvostotasavallan rikoslain pykälät 70, 130).

Ulkomailla asuvien maanmiesten kulttuuriyhteyskomiteat - tasavallan yhteiskunnallisia järjestöjä, jotka perustettiin 1963 - 1964 Viron, Latvian, Liettuan, Georgian ja Uzbekistanin neuvostotasavaltoihin isänmaallisen työn tekemiseksi ulkomailla (kta. Ulkomailla asuvien maanmiesten kulttuuriyhteyskomiteat)

Kompromettoiminen - vastustajan tuholaistoiminnan estämismetodi. Sen olemus on siinä, että henkilöiden tietoon, joista kompromettoitava on riippuvainen, saatetaan julkisia ja salaisia mahdollisuuksia käyttäen paikkansa pitäviä tai tehtailtuja tietoja, jotka todistavat tämän sopimattomasta toiminnasta. Kompromettointia tiedustelu- tai vastavakoiluelimet kohdistavat: Valtiollisiin, poliittisiin ja muihin porvarillisiin toimihenkilöihin, jotka tekevät aktiivista tuholaistoimintaa Neuvostoliittoa ja muita sosialistisia maita vastaan;
Ulkomaisten neuvostovastaisten nationalististen ja uskonnollisten keskusten ja organisaatioiden pomomiehiä vastaan;
Nationalistisia ja uskonnollisia auktoriteetteja vastaan, jotka suorittavat vihamielistä työtä Neuvostoliiton alueella;
Neuvostoliitossa virallisten peitteiden alla toimivia porvarillisten valtioiden tiedustelijoita ja agentteja ja eräitä muita henkilöitä vastaan; Kompromettointi johtaa kompromettoitujen henkilöiden tai organisaatioiden tuholaistoiminnan täydelliseen tai osittaiseen loppumiseen.
Latvialaiset ulkomaiset neuvostovastaiset nationalistiset organisaatiot (läti välismaised nyukogudevastased organisatsioonid) - latvialaisten emigranttien neuvostovastaisia organisaatioita, jotka kannattavat porvarillis-nationalistia katsomuksia ja käyvät taistelua Latvian erottamiseksi Neuvostoliitosta, porvarillisen järjestyksen pystyttämiseksi sinne ja myötävaikuttavat imperialististen valtioiden vihamieliseen toimintaan Neuvostoliittoa vastaan.
Yhdysvalloissa, Englannissa, Saksan liittotasavallassa, Kanadassa, Australiassa on muutamia verraten suuria latvialaisia ulkomaisia nationalistisia organisaatioita, jotka värväävät jäsenensä Latviasta muuttaneiden joukosta. Kaikkiaan emigraatioon kuuluu noin 120 tuhatta latvialaista; Yhdysvalloissa yli 50 tuhatta, Australiassa yli 25 tuhatta, Englannissa noin kymmenen tuhatta, Kanadassa yli 20 tuhatta, Länsi-Saksassa yli kahdeksan tuhatta, Ruotsissa noin 4,5 tuhatta.
Johtavaa osaa latvialaisissa ulkomaisissa nationalistisissa organisaatiossa esittävät neuvostokansan leppymättömät viholliset - porvarillisen Latvian entisten taantumuksellisten puolueiden johtajat, entiset hallituksen jäsenet, korkeat valtiolliset virkamiehet ja sotilaallisten virastojen työntekijät. Nämä järjestöt muodostuivat pääasiassa sodanjälkeisenä aikana imperialististen valtojen alueella niiden turvallisuuspalvelujen avulla, latvialaisten ulkomaisten nationalististen organisaatioiden pääryhmän muodostavat entiset kapitalistit, porvarillisen älymystön edustajat ja heidän lapsensa, latvialaisessa SS-divisioonassa, hitleriläisissä rangaistus- ja muissa sotilaallisissa muodostelmissa ja miehityslaitoksissa palvelleet ihmiset, jotka tekivät raskaita rikoksia kansaansa vastaan.
Latvialaiset ulkomaiset nationalistiset organisaatiot saavat moraalista, poliittista ja aineellista tukea Yhdysvalloilta, Kanadalta, Englannilta, Saksan liittotasavallalta, Ruotsilta ja Australialta, jotka eivät vieläkään ole tunnustaneet Latvian liittymistä Neuvostoliittoon, ovat säilyttäneet maissaan porvarillisen Latvian diplomaattiedustustot, auttavat latvialaisten ulkomaisten nationalististen organisaatioiden pomomiehiä näiden tuholaistoiminnassa. Latvialaiset ulkomaiset nationalistiset organisaatiot suorittavat aktiivista tuholaistoimintaa Latvian SNT:aa vastaan muun muassa ”Euroopan orjuutettujen kansojen täysistunnon” (EOKA) ja organisaation ”Balttien vetoomus YK:lle” (BATUN) kautta.
Aktiivisin ja taantumuksellisin latvialainen ulkomainen nationalistinen organisaatio on sotilaallistettu järjestö ”Daugavas vanagi” (”Daugavan haukat”). Sen keskus on Muensterissa (Saksan Liittotasavalta), haaraosastoja on 12 kapitalistisessa maassa, muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Englannissa, Ruotsissa, Australiassa. Jäsenmäärä on yli yhdeksän tuhatta ihmistä 135 paikallisosastossa. Tämän järjestön perusti ryhmä latvialaisia entisiä SS-joukkojen upseereita 28. joulukuuta 1945 sotavankileirissä Belgiassa (Zedelhemissa).
Järjestö pitää perustehtävänään ulkomailla asuvien latvialaisten yhdistämistä ja kasvattamista neuvostovastaisessa hengessä säilyttääkseen nationalistiset kaaderit porvarillisen Latvian palauttamiseksi ja se toimii agenttiperustana imperialistisille tiedustelupalveluille. Suurin osa sodanjälkeisinä vuosina Latvian alueelle heitetyistä ja KGB:n elinten pidättämistä imperialististen tiedustelupalvelujen agenteista on ollut ”Daugavas vanagin” jäseniä, käynyt siellä läpi edeltävän koulutuksen ja työstämisen.
”Daugavas vanagin” jäseniä käytetään latvialaisissa ”suojelu-”, ”kuljetus”- ja ”työ”-komppanioissa Amerikan ja Englannin armeijoissa Saksan liittotasavallassa. Latvialaisten ulkomaisten nationalististen organisaatioiden johtajat pitävät ”Daugavas vanagia” Latvian armeijan uudelleenluomisen perustana, jos syttyy kolmas maailmansota. Toinen aktiivinen latvialainen ulkomainen nationalistinen organisaatio on ”Amerikan latvialaisten yhtymä” (ALY), joka perustettiin 1951 Washingtonissa ja jolla on 170 paikallisosastoa ja noin kuusi tuhatta jäsentä.
Julistettuaan poliittiseksi tehtäväkseen taistelun ”itsenäisen Latvian palauttamiseksi” organisaation pomomiehet ilmoittivat, että ALY:n jäsenet tulevat auttamaan amerikkalaisen tiedustelupalvelun toimintaa ja vakuuttivat Yhdysvaltojen presidentille valmiuttaan ”osallistua aktiivisesti toisen isänmaansa puolustamiseen”.
ALY toimii kiinteässä yhteistyössä latvialaisten kirkkoseurakuntien kanssa, joista monista on tullut sen perifeerisiä osastoja.
Eräs aktiivisimmista latvialaisista ulkomaisista nationalistisista organisaatiosta on myös ” Latvian vapautuskomitea - Euroopan keskus”, joka yhdistää latvialaisia ulkomaisia nationalistisia organisaatioita Länsi-Euroopassa. Siihen kuuluu sellaisia latvialaisia ulkomaisia nationalistisia organisaatioita kuin ”Latvian kansallisneuvosto” ja ”Isobritannian latvialaisten seura” (englannissa), ”Latvialainen kansallissäätiö” ja ”Latvian sosialidemokraattinen puolue” (Ruotsissa), ”Latvialainen keskusneuvosto” (Saksan liittotasavallassa) ja joukko muita.
”Latvian vapautuskomitea - Euroopan keskus” julistautuu latvialaisen emigraation yleiseksi johtajaksi pyrkien yhdistämään sen yhtenäiseksi neuvostovastaiseksi blokiksi, minkä takia menossa on jatkuva riita sen ja ”Amerikan latvialaisen yhtymän” välillä.
”Latvian vapautuskomitean - Euroopan keskuksen” johtoelin, presidiumi on Lontoossa, se koostuu mainittujen organisaatioiden pomomiehistä. Kaksi kertaa vuodessa pidetään presidiumin istunnot, missä arvioidaan tuloksia tuholaistoiminnasta Neuvostoliittoa vastaan ja laaditaan suosituksia nationalistisille organisaatiolle neuvostovastaiseksi toiminnaksi jatkossa Näihin istuntoihin kutsutaan säännöllisesti ”Daugavas vanagin” organisaation johtajat. ”Latvian vapautuskomitea - Euroopan keskus” tekee aktiivisesti neuvostovastaista propagandaa., pyrkii hankkimaan yhteyksiä nationalistisiin aineksiin Latvian SNT:n alueella.
Latvialaiset ulkomaiset nationalistiset organisaatiot julkaisevat ulkomailla luonteeltaan neuvostovastaisia nationalistisia sanoma- ja aikakauslehtiä: sanomalehtiä ”Laike” (Yhdysvallat), ”Latvia” (Saksan liittotasavalta), ”Latvia Amerikassa” (Kanada), ”Londonas avise” (Englanti), ”Australias latvietne” (Australia), ”Briviba” (Ruotsi), ”aikakauslehtiä ”Daugavas vanagi” ja ”Jauna gaita” (Kanada), ”Tilte” (Yhdysvallat) ym. sekä neuvostovastaista kirjallisuutta latviaksi ja vierailla kielillä, joka on tarkoitettu heitettäväksi Latvian SNT:aan ja levitettäväksi ulkomaille.
Viime vuosina latvialaisten ulkomaisten nationalististen organisaatioiden tuholaistoiminnan taktiikassa Neuvostoliittoa vastaan on havaittavissa pyrkimys yhdistää tuholaistoiminnan laillisia ja laittomia muotoja. Rajoittumatta emigranttien ja oleskelumaan yleisen mielipiteen neuvostovastaiseen työstämiseen latvialaisten ulkomaisten nationalististen organisaatioiden pomomiehet antavat suuren merkityksen agenttien tunkeutumiselle Latvian SNT:aan nationalismin lietsomiseksi, NKP:n ja Neuvostovaltion politiikan kompromettoimiseksi, poliittisen ja muun tiedusteluinformaation keräämiseksi tasavallasta, samanmielisten värväämiseksi nuorison ja luovan älymystön keskuudesta luodakseen oppositioryhmiä. Tunnetaan tapauksia, joissa latvialaisten ulkomaisten nationalististen organisaatioiden emissaarit ovat yrittäneet tunkeutua Latvian SNT:n ministerineuvoston KGB:n elinten agenttiaparaattiin.
Liettualaiset ulkomaiset neuvostovastaiset nationalistiset organisaatiot (leedu välismaised nyukogudevastased organisatsioonid) - liettualaisten emigranttien neuvostovastaisia organisaatioita, jotka kannattavat porvarillis-nationalistia katsomuksia ja käyvät taistelua kapitalistisen järjestyksen pystyttämiseksi Liettuaan.
Ensimmäinen ulkomainen neuvostovastainen liettualainen organisaatio oli ”Liettualaisten diplomaattien kollegio”, jonka perustivat porvarillisen Liettuan Ranskan, Englannin ja Italian lähettiläät kokouksessa, joka pidettiin Pariisissa marraskuussa 1939 vastustamaan Liettuan kansan pyrkimyksiä liittyä Neuvostoliittoon. ”Kollegio” muuttui neuvostovastaisen emigraation tukipisteeksi. Nykyään ”Liettualaisten diplomaattien kollegion” keskus on Roomassa ja se pitää yllä suhteita Vatikaaniin.
Suuren isänmaallisen sodan aattona Saksassa syntyi toinen neuvostovastainen keskus nimellä ”Liettualaisten aktivistien rintama”. Tämän organisaation osanottajat perustivat Liettuan alueelle sen ollessa väliaikaisesti hitleriläisten miehittämä niin sanotun ”väliaikaisen hallituksen”, joka ryhtyi kiinteisiin suhteisiin miehitysvallan kanssa.
Saksalaisten miehittämän Liettuan alueella syntyi liettualaisia nationalististisia organisaatioita, jotka panivat toivonsa Liettuan ”vapauttamiseen” Yhdysvaltojen ja Englannin avulla. Vuoden 1942 alussa Kaunasissa ”Tautininkai”-puolueen edustajat perustivat maanalaisen organisaation ”Liettuan vapautuksen puolesta taistelijoiden liitto” (LLVP) ja kristillisdemokraatit - ”Liettuan rintaman” (LR) ja keskuksen nimeltä ”Liettuan kansallinen neuvosto”.
Vuoden 1942 lopulla sosiaalidemokraattien sekä ”Tautininkai”- ja Laudininkai”- puolueitten edustajat perustivat ”Liettuan kansallisrintaman”, jonka johtoon tuli ”Liettualaisten ylineuvosto”. Vuonna 1943 kaikki nämä organisaatiot sekä ”Liettuan vapautuksen puolesta taistelijoiden liitto”, ”Liettuan rintama” ja ”Liettuan kansallinen neuvosto” ym. yhdistyivät ”Liettuan vapautuksen yläkomitean” (LVYK) johdolla, joka oli luotu samana vuonna saksalaisten joukkojen miehittämän Liettuan SNT:n alueella nationalististen organisaatioiden yhdistetyksi keskukseksi, suuntaukseltaan Amerikka- ja Englanti-myönteiseksi. LVYK asetti perustamisestaan lähtien tehtäväkseen palauttaa Yhdysvaltojen ja Englannin sotavoiman avulla (Saksan väistämätön tappio oli silloin jo silminnähtävä) porvarillinen hallinto Liettuaan.
Toisen maailmansodan päätyttyä LVYK:in pomomiehet jatkoivat neuvostovastaista toimintaa ulkomailla, julistautuivat Liettuan ”pakolaishallitukseksi”. Imperialistiset tiedustelupalvelut pitävät yhteyttä LVY:in johtajiin ja käyttävät tätä organisaatiota tuholaistoimintaan Neuvostoliittoa vastaan.
Sodan päätyttyä ulkomailla syntyi kymmeniä muita liettualaisia ulkomaisia nationalistisia organisaatioita: ”Liettuan vastarintaliitto”, ”Yhteinen amerikkalais-liettualainen säätiö”, ”Amerikan liettualaisten kansallinen neuvosto”, ”Liettuan vapauden liitto”, ”Liettualaisten yleismaailmallinen yhtymä”, ”Saksalais-balttilainen seura”, ”Isobritannian liettualainen neuvosto”, ”Liettuan katolisten pappien liitto” jne.
Ensimmäisinä sodanjälkeisinä vuosina liettualaisen neuvostovastaisen emigraation pomomiehet yrittivät imperialististen valtioiden tiedustelupalvelujen käskystä järjestää Liettuan SNT:ssa olleiden nationalististen maanalaisten bandiittiryhmien avulla aseellista taistelua Neuvostovaltaa vastaan. Yhdysvaltojen, Englannin ja Saksan liittotasavallan tiedustelupalvelut käyttivät halukkaasti hyväkseen nationalististisia keskuksia valitessaan, valmistaessaan ja heittäessään agentteja Neuvostoliiton alueelle tuholaistoimintaa varten. Kun aseelliset rosvojoukot oli tuhottu Liettuassa, liettualaisten ulkomaisten nationalististen organisaatioiden pomomiehet muuttivat taktiikkaa tuholaistoiminnassa Neuvostovaltiota vastaan. Heidän oli pakko lopettaa kehotukset muuttaa Liettuan SNT:n poliittista järjestelmää väkivaltaisesta. Nykyään liettualaiset ulkomaiset nationalistiset organisaatiot myötävaikuttavat imperialistisiin propagandistisiin ja tiedustelupalveluihin toteutettaessa ideologisia tihutöitä Liettuan SNT:n alueella, toimittavat niille agenttikaadereita, toteuttavat omin voimin ideologisia tihutöitä, yrittävät luoda oppositioryhmiä tasavaltaan laillisia kanavia pitkin lähetettyjen emissaarien avulla, kerätä poliittista ja muuta tiedusteluinformaatiota.

Naamioituminen - erityistoimenpiteiden kompleksi, jotka on tähdätty valtionturvallisuuden suorittamien toimenpiteiden ja sen käyttämien voimien ja keinojen todellisen olemuksen salaamiseen vastustajalta tai tämän harhaanjohtamiseen.

Kompromettoivat aineistot - aineellisiin informaationkantajiin kiinnitettyjä tosiasiallisia tietoja sellaisista konkreettisten henkilöiden teoista tai toimista, jotka johtavat (Neuvostoliitossa tai ulkomailla) rangaistukseen rikos- tai hallinnollisessa järjestyksessä (varoitus, erottaminen) tai jyrkkään tuomitsemiseen yleisen mielipiteen tai määrätyn kerrostuman toimesta, koska niitä pidetään yhteiskunnassa (kerrostumassa) hyväksyttyjen oikeusnormien, moraalin, tapojen, uskonnollisten dogmien jne. rikkomisena.
Ihmiset voivat arvioida yksiä ja samoja tekoja eri tavoin, riippuen eri maissa vaikuttavista moraalis-poliittisista ja oikeudellista perustoista; eräissä maissa sellaiset toimet voivat olla rangaistavia, toisissa vain paheksuttavia. Tämä seikka otetaan huomioon käytettäessä kompromettoivia aineistoja vastavakoiluoperaatioissa ja - toimenpiteissä. Kompromettoivat aineistot ovat toimenpiteiden perusta kompromettoitaessa vastustajaa sen tuholaistoiminnan estämiseksi. Niitä käytetään myös agenttien värväyksen perustana.

Porvarillinen nationalismi - porvariston politiikkaa ja ideologiaa kansallisten suhteiden alueella, joka asettuu sosialistisen internationalismin vastakohdaksi. Porvarillinen nationalismi ei jaa ihmisiä yhteiskunnassa luokka-, vaan kansallisen tunnusmerkin mukaan, saarnaa antagonististen luokkien ykseyttä kansakunnan sisällä, pyrkii pystyttämään määrätyn kansakunnan porvariston herruuden suhteessa muihin kansakuntiin, ”erottamaan vahvasti ja kestävästi kaikki kansakunnat toisistaan” (V.I. Lenin: Kootut teokset, . nide 24, s. 133). Porvarillinen nationalismi esiintyy eri muodoissa: suurvaltashovinismi; porvariston pienissä maissa intresseissään hyväkseen käyttämä nationalismi, joka on ristiriidassa demokraattisen kehityksen kanssa; merkitykseltään edistyksellinen nationalismi riistetyissä ja riippuvaisissa maissa, jotka taistelevat imperialismia ja kolonialismia vastaan riippumattomuutensa puolesta käyttäen tunnuksia, jotka myötävaikuttavat demokraattisten voimien yhdistymiseen.
Sosialismin maailmanjärjestelmän ja kapitalistisen järjestelmän välisen taistelun voimistuessa kansainvälinen imperialismi käyttää porvarillista nationalismia ja sisäisten taantumuksellisten voimien jäänteitä hyväkseen hajottaakseen sosialististen maiden yhtenäisyyden ja lietsoakseen kansallisia riitoja niiden väestön kesken. Porvarillinen ideologia, propaganda ja kapitalististen valtioiden tiedustelupalvelut panostavat nationalistisiin tendensseihin taistelussa sosialismia ja kommunistista liikettä vastaan, erityisesti sellaisiin, jotka saavat neuvostovastaisuuden muodon.
Neuvostoliitosta, minne on luotu kaikkien kansakuntien ja kansallisuuksien täydellinen tasa-arvo, puuttuvat porvarillisen nationalismin syntymisen ja kehittymisen sosiaalis-poliittiset ja taloudelliset olosuhteet, se on vahingollinen ja vaarallinen jäänne, joka ilmenee vähättelevässä suhtautumisessa kansallisten vähemmistöjen edustajiin, oman kansallisuuden vastakkainasettelussa muille, nationalististen järjestöjen luomisessa jne.
Imperialistiset propagandistiset ja neuvostovastaiset emigranttijärjestöt, jotka suorittavat ideologisia tihutöitä, lietsovat ja tukevat kaikin tavoin porvarillis-nationalistisia mielialoja. Aktiiviset nationalistit näkevät toimintansa merkityksen taistelussa vastaavien alueiden erottamisessa Neuvostoliitosta ja porvarillisen järjestelmän pystyttämisessä niihin.
Viime vuosina nationalistit niin ulkomailla kuin maan sisälläkin kannattajien värväämisen helpottamiseksi liittävät tunnuksiinsa ohjelmallisiin asiakirjoihinsa ”sosialistisia elementtejä”, puhuvat niin sanotusta ”kansallisesta sosialismista”, ”sosialistisesta pluralismista”, ”demokraattisesta sosialismista” jne. Porvarillisen nationalismin olemus ei tästä muutu. Se pysyy kuten ennenkin perusaseena, jonka avulla imperialismi laskee hajottavansa Neuvostovaltion ja muut sosialistiset maat sisältäpäin.
Imperialististen valtioiden tiedustelupalvelut ja tuholaispropagandakeskukset yrittävät porvarillista nationalismia käyttäen aktivoida nationalististen ainesten toimintaa Neuvostoliitossa, innoittaa neuvostovastaisten nationalistusten järjestöjen ja ryhmien perustamista, värvätä nationalisteja vakoilu- ja muuhun tuholaistoimintaan Neuvostoliittoa vastaan.

Ennaltaehkäisyn salainen muoto - valtionturvallisuuden elimen agenttien ja luottamushenkilöiden kautta suorittama kasvatusvaikutus henkilöön, joka suostuu poliittisesti vahingollisiin tekoihin ja muihin toimiin, jotka koskevat Neuvostoliiton valtiollista turvallisuutta. Ennaltaehkäisyn salaisessa muodossa ennaltaehkäistävä henkilö ei ymmärrä, että kasvatusvaikutusta häneen suoritetaan tshekistielimen käskystä.

Ulkomailla asuvien maanmiesten kulttuuriyhteysyhdistykset - tasavallan yhteiskunnallisia organisaatioita, jotka perustettiin 1963 Ukrainaan ja Valko-venäjälle isänmaallisen työn tekemiseksi ulkomaille joutuneiden maanmiesten keskuudessa (Kts. Ulkomailla asuvien maanmiesten neuvostolainen kulttuuriyhteyskomitea)

Operatiivinen (SNTL:n valtionturvallisuuden elinten) toiminta - tiedustelu- ja vastavakoiluaparaattien toiminnan peruslaji, johon kuuluu näitä elimiä kiinnostavien tietojen hankkiminen (pääasiassa salaisin keinoin) tosiasioista, tapahtumista ja henkilöistä, joilla on yhteyksiä vastustajan tuholaistoimintaan, niihin vaikututtaminen välttämättömyydellä käyttää operatiivisia voimia, välineitä, muotoja ja metodeja. Operatiivinen toiminta kuuluu valtiolliseen toimintaan ja sillä on poliittinen ja luokkaluonne.
Operatiivisen toiminnan peruskeinot ovat: agentit, ulkoinen tarkkailu, PK, operatiivinen tekniikka, luottamushenkilöt jne.
Valtiollisen turvallisuuden vastavakoiluaparaatit suorittavat operatiivista toimintaa eri muodoissa. Perustavia niistä ovat: ensisignaalien hankkiminen, operatiivinen tarkistus, operatiivinen käsittely, operatiivinen etsintä, operatiivinen tarkkailu.
Valtionturvallisuuden elinten vastavakoiluaparaattien operatiivisessa työssä käytetään erilaisia metodeja: operatiivinen tarkkailu, operatiivinen koe, operatiivinen yhdistelmä, agenttitunkeutuminen, vastustajan desinformoiminen ja monia muita. Operatiivista toimintaa säätelee asetus Neuvostoliiton ministerineuvoston valtionturvallisuuden komiteasta ja sen paikalliselimistä, Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistön ukaasit, Neuvostoliiton ministerineuvoston asetukset ja määräykset, Neuvostoliiton ministerineuvoston valtionturvallisuuden komitean puheenjohtajan käskyt, ohjeiden ja määräysten säätelemät oikeusnormit. Näissä normeissa on määritelty operatiivisen toiminnan välineet, muodot ja metodit sekä valtionturvallisuuden elinten virkamiesten valtuudet.

Ennaltaehkäisy - Neuvostovaltion ja yhteiskunnallisten järjestöjen suorittamaa toimintaa, joka on suunnattu valtiollisten rikosten, poliittisesti vahingollisten tekojen ja muiden Neuvostoliiton valtiollista turvallisuutta koskeviin intressien liittyvien tekojen ehkäisemiseen paljastamalla ja poistamalla ne synnyttävät syyt, ja niiden toteutumiseen myötävaikuttavat olosuhteet (seikat) sekä vaikuttamalla kasvattavasti poliittisesti ja moraalisesti epävakaisiin kansalaisiin, jotka voivat suorittaa sellaisia rikoksia ja tekoja. Erotukseksi rikosten estämisestä, joka koostuu rikollisen toiminnan katkaisemisesta rikoksen valmistelun ja yrityksen rikosoikeudellisesti rangaistavassa vaiheessa, ennaltaehkäisy toteutetaan ennen rikollisen toiminnan alkua ja sen tulee estää rikollisen hankkeen syntyminen ja sen toteuttaminen konkreettisissa yhteiskunnallisesti vaarallisissa toiminnoissa.
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, riippuen siitä, onko ne suunnattu valtiollisen rikoksen ehkäisemiseen vai konkreettisten henkilöiden estämisestä rikolliselle tielle siirtymiseen, jakautuu kahteen lajiin: yleinen ennaltaehkäisy ja erityinen ennaltaehkäisy.
Yleinen ennaltaehkäisy - Neuvostovaltion suorittamien toimenpiteiden oikeudellisten, organisatoristen ja kasvatuksellisten kokonaisuus, jotka on suunnattu valtiollisten rikosten ja poliittisesti vahingollisten tekojen ilmenemisen estämiseen poistamalla niiden toteuttamista edesauttavat syyt ja olosuhteet. Ennaltaehkäisyn oikeudelliset toimet sisältävät:
1) valtiollisesta rikoksesta rikosoikeudellisen vastuun edellyttävien rikoslakien kehittäminen ja vahvistaminen;
2) valtiollisten rikosten oikeaan aikaan tapahtuva paljastaminen ja syyllisten rankaiseminen;
3) hallinnollisen vastuun säätäminen ja vaikutustoimenpiteiden käyttäminen rikosten tekemisestä, jotka voivat kehittyä valtiolliseksi rikokseksi;
4) erityisjärjestyksen luominen erityisen tärkeisiin kohteisiin ja muiden valtiollisen turvallisuuden suojelun kannalta arkoihin alueisiin.
Organisatoriset toimenpiteet koostuvat erillisten puutteiden paljastamisesta ja poistamisesta talous- ja kulttuurikehityksen erillisillä alueilla valtiollisen turvallisuuden näkökulmalta epäedullisesta tilanteesta.
Luonteeltaan kasvatukselliset toimenpiteet sisältävät:
1) oikeudellisen propagandan.
2) työn poliittisen valppauden kohottamiseksi;
3) epävakaisiin kansalaisiin vaikuttamisen avointen oikeusprosessien kuluessa;
4) tuholaistoimintaa harjoittavien henkilöiden julkinen paljastaminen heidän vaikutuksensa alaisina olevien, heitä ympäröivien ja epävakaiden ainesten edessä jne;
KGB:n elimet osallistuvat vastuualueensa rajoissa aktiivisesti ennaltaehkäisyyn: oikeuskäsittely, poliittis-kasvatukselliseen ja operatiivisen toimintaan.
Erityinen ennaltaehkäisy on KGB:n elinten itsenäisesti tai yhdessä muiden valtiollisten elinten tai yhteiskunnallisten organisaatioiden kanssa käyttämien kasvatuksellisten toimenpiteiden kokonaisuus, joka kohdistuu konkreettisiin henkilöihin heidän estämisekseen ryhtymästä valtiollisiin rikoksiin ja poliittisesti vahingollisiin tekoihin. Peruste erillisen ennaltaehkäisyn suorittamiselle ovat ensi- tai operatiivisen tarkistuksen aineistoissa tai rikostutkinta-aineistoissa havaitut luotettavat tiedot siitä, että konkreettinen henkilö tai henkilöryhmä on suorittanut poliittisesti vahingollisia tekoja tai muita yhteiskunnanvastaisia toimia, jotka, vaikkakaan eivät sisällä valtiollisen (yleisrikoksellisen) rikoksen tunnusmerkkejä, voivat kasvaa sellaiseksi rikokseksi (Yksityisen ennaltaehkäisyn metodit. Ennaltaehkäisyn salainen muoto, Ennaltaehkäisyn julkinen muoto).